കഴക്കൂട്ടത്ത് മോദിയുടെ റാലി അൽപ്പസമയത്തിനകം | Narendra Modi rally in Kazhakoottam

2 Просмотры
Издатель
Kazhakoottam Greenfield Stadium ready to receive the Prime Minister.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കഴക്കൂട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം.
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ?

Website ?
Facebook ?
Twitter ?
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
? For Android users:
? For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics,
Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
V Rally 4
Комментариев нет.